نماینده سابق مجلس شورای اسلامی:
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با حضور در نشست هفتگی هیئت اجرایی خانه کار گر و شورای اجرایی حزب اسلامی کار استان آذربایجان شرقی گفت: کارگران عصاره فضایل شهر تبریز هستند.