حاج مقصود ارفعی خسروشاهی در گفتگو با اخبار خسروشاه:
حاج مقصود ارفعی خسروشاهی مداح و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت معتقد است، جوانان قبل از ورود به عالم مداحی باید شرایطی را رعایت کنند. وی آینده مداحی خسروشاه را با وضعیت فعلی و جهت گیری های موجود خوب نمی داند!