رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه تغییر کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه تغییر کرد
۱ بهمن ۱۳۹۷
رنجبران سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه شد
به گزارش اخبار خسروشاهرئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خسروشاه تغییر کرد.

رنجبران رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی با حفظ سمت عهده دار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه شد.

اشتراک گذاری:

ارسال نظر